Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/50346
Title: Đổi mới công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới
Authors: Đặng Xuân Hoan
Keywords: Chương trình đào tạo
Đào tạo, bồi dưỡng
Phát triển năng lực
Cán bộ, công chức
Abstract: Bài viết nêu lên một số hạn chế của công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức từ đó đề ra giải pháp để đổi mới công tác này đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới
Issue Date: 2019-01-11
Type: Chuyên đề nghiên cứu
Method: Trang Thông tin điện tử của Tạp chí cộng sản
Language: vi
Right: Trang Thông tin điện tử của Tạp chí cộng sản
Appears in Collections:Phân quyền - Cán bộ, công chức, viên chức

Files in This Item:
Thumbnail
  • 40. Đoi moi cong tac dao tao boi duong CBCC.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 290,22 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.