Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/50356
Title: Một số ý kiến nhằm hoàn thiện pháp luật Việt Nam hiện hành về giải quyết tranh chấp lao động tập thể trong doanh nghiệp bằng thủ tục trọng tài
Authors: Nguyễn Thị Bích
Keywords: Giải quyết tranh chấp
Tranh chấp lao động tập thể
Trọng tài
Abstract: Trong bài viết, tác giả trình bày một số vấn đề liên quan đến tranh chấp về thương lượng tập thể trong doanh nghiệp bằng thủ tục trọng tài. Tác giả đánh giá các quy định của pháp luật Việt Nam hiện hành và đưa ra một số đề xuất, kiến nghị nhằm hoàn thiện những bất cập, vướng mắc trong việc giải quyết tranh chấp về thương lượng tập thể trong doanh nghiệp bằng thủ tục trọng tài.
Issue Date: 2019
Type: Bài trích
Extent: 5 Trang
Method: Tạp chí Khoa học pháp lý Số 1 (122)/2019
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Lao động

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.