Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/50359
Title: Những điểm mới về chính quyền địa phương trong Hiến pháp 2013 và luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015
Authors: Trần Thị Diệu Oanh
Keywords: Chính quyền địa phương
Hiến pháp
Luật Tổ chức chính quyền địa phương
Abstract: Bài viết phân tích những điểm mới về chính quyền địa phương trong Hiến pháp năm 2013 và Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015.
Type: Bài trích
Method: Tạp chí Nghiên cứu lập pháp, số 20 (348) T10/2017
Language: vi
Right: Tạp chí Nghiên cứu lập pháp
Appears in Collections:Phân quyền - Tổ chức bộ máy nhà nước

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.