Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/50370
Title: Một số vấn đề về trách nhiệm công vụ của cán bộ, công chức ở nước ta hiện nay
Authors: Nguyễn Minh Phương
Keywords: Trách nhiệm công vụ
Cán bộ, công chức
Abstract: Trong phạm vi bài viết này, tác giả tập trung trình bày những nội dung cơ bản về trách nhiệm công vụ, qua đó góp phần cung cấp cơ sở lý luận và thực tiễn quan trọng cho việc xây dựng, hoàn thiện chính sách về quản lý, phát triển đội ngũ cán bộ, công chức, trong đó có đề cao và đảm bảo thực hiện trách nhiệm của cán bộ, công chức trong hoạt động thực thi công vụ.
Type: Bài trích
Method: Trang thông tin điện tử của Viện Khoa học tổ chức, Bộ Nội vụ
Language: vi
Right: Trang thông tin điện tử của Viện Khoa học tổ chức, Bộ Nội vụ
Appears in Collections:Phân quyền - Cán bộ, công chức, viên chức

Files in This Item:
Thumbnail
  • 33. Mot so van de trach nhiem cong vu cua can bo.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 459,14 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.