Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/50372
Title: Xác định phạm vi đối tượng là cán bộ theo pháp luật Việt Nam hiện nay
Authors: Nguyễn Thị Lê Thu
Keywords: Phạm vi đối tượng
Cán bộ, công chức
Abstract: Bài viết trao đổi về các quy định của pháp luật Việt Nam hiện hành về cán bộ, công chức và cho rằng, cần xác định rõ phạm vi đối tượng là cán bộ, từ đó góp phần xây dựng một hành lang pháp lý cho hoạt động quản lý cán bộ ở Việt Nam ngày càng hiệu quả hơn.
Issue Date: 2018
Type: Bài trích
Method: Tạp chí Dân chủ và pháp luật - số 4(313)-2018
Language: vi
Right: Tạp chí Dân chủ và pháp luật
Appears in Collections:Phân quyền - Cán bộ, công chức, viên chức

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.