Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/50375
Title: Khơi thông những nút thắt thể chế để phục hồi tăng trưởng
Authors: Dwight Perkins, David Dapice
Phạm Duy Nghĩa, Nguyễn Xuân Thành
Huỳnh Thế Du, Đỗ Thiên Anh Tuấn
Ben Wilkinson, Vũ Thành Tự Anh
Keywords: Thể chế
Trách nhiệm chính trị
Quản trị nhà nước
Thể chế kinh tế
Nút thắt thể chế
Cải cách thể chế
Cấu trúc nền kinh tế
Ngân hàng thương mại
Hỗ trợ thị trường
Quản lý nhà nước
Abstract: Báo cáo này nhằm cung cấp bối cảnh cho thảo luận chính sách trong Chương trình Lãnh đạo Quản lý Cao cấp Việt Nam (VELP) thường niên. Báo cáo thảo luận về khu vực kinh tế nhà nước và xác định các nguyên nhân của đổ vỡ, trì trệ và yếu kém từ góc nhìn cải cách thể chế; thảo luận về khu vực kinh tế tư nhân, đặc biệt từ góc nhìn của sự phân tán và kém hiệu qủa của các thể chế hỗ trợ thị trường; thảo luận thành tựu và khó khăn trong lĩnh vực nông nghiệp; đánh giá tình hình khu vực có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài, các thành công và hạn chế từ góc nhìn thể chế; đánh giá khu vực ngân hàng thương mại và thảo luận các giải pháp thể chế nhằm lành mạnh hóa lĩnh vực này; thảo luận ba lựa chọn tái cấu trúc nền kinh tế và gợi mở các hướng cải cách thể chế cần phải thực hiện; tính chất khái quát hóa những nút thắt thể chế và gợi mở các hướng ưu tiên thúc đẩy cải cách thể chế hướng tới một nền quản trị nhà nước hiệu năng và hiện đại.
Issue Date: 2013-08-15
Type: Tài liệu tham khảo khác
Method: Trường chính sách công và quản lý Fulbright
Language: vi
Right: Trường chính sách công và quản lý Fulbright
Appears in Collections:Phân quyền - Hành chính

Files in This Item:
Thumbnail
  • 2. Khoi thong the che Phuc hoi tang truong.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 2,85 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.