Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/50382
Title: Hệ thống thư viện trường học bậc mầm non và phổ thông cần được định hình đúng chất nghĩa vụ của một thư viện trường học
Authors: Nguyễn Tấn Thanh Trúc
Keywords: Thư viện
Thư viện trường học
Nền tảng văn hóa
Hệ thống thư viện
Dự thảo
Luật thư viện
Abstract: Nói về các yêu tố cấu thành hệ thống thư viện trường học, vai trò của thư viện trường học không phải là kho chứa sách, nơi để cho mượn và thu hồi sách mà cần được phát triển như một ngôi nhà giáo dục, thông tin, văn hoá chung cho cả cộng đồng trường và cộng đồng bên ngoài nhà trường. Nêu những ý kiến đóng góp đối với dự thảo Luật Thư viện liên quan đến việc phát triển hệ thống thư viện trường học.
Issue Date: 2019-04-19
Type: Chuyên đề nghiên cứu
Method: Hội thảo "Một số vấn đề góp ý dự thảo Luật Thư viện" (Văn phòng Quốc hội - Viện Hanns, TP.HCM, 18-19/4/2019)
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Văn hóa, thể thao, du lịch

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.