Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/50420
Title: Kết quả Tổng điều tra kinh tế năm 2017
Authors: Tổng cục Thống kê
Keywords: Cơ sở kinh tế
Cơ sở hành chính
Cơ sở sự nghiệp và tôn giáo
Hợp tác xã
Cá thể
Hành chính sự nghiệp
Tôn giáo tín ngưỡng
Abstract: Bài viết đánh giá về Kết quả tổng điều tra kinh tế 2017, phác họa đầy đủ sự biến động, phân bố các cơ sở kinh tế, hành chính sự nghiệp, số lượng lao động, cơ cấu ngành, vùng của nền kinh tế, kết quả đóng góp của từng ngành kinh tế cho sự phát triển của cả nước, từng địa phương qua 5 năm, làm cơ sở cho các ngành, các cấp rà soát, điều chỉnh, bổ sung chính sách, quy hoạch, kế hoạch phát triển ngành, vùng, phat triển nguồn nhân lực, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin.
Issue Date: 2018
Type: Báo cáo
Method: Bộ Kế hoạch đầu tư
Language: vi
Right: Bộ Kế hoạch đầu tư
Appears in Collections:Phân quyền - Kinh tế

Files in This Item:
Thumbnail
 • 4.1. KQ Tong dieu tra kinh te 2017.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 3,07 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 4.2. KQ Tong dieu tra kinh te 2017.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 1,32 MB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.