Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/50439
Title: Ngân hàng thương mại Việt Nam: Từ những thay đổi về luật và chính sách giai đoạn 2006-2010 đến các sự kiện tái cơ cấu giai đoạn 2011-2015
Authors: Nguyễn Xuân Thành
Keywords: Ngân hàng thương mại
Việt Nam
Tái cơ cấu
Chính sách
Chuyển đổi
Vốn pháp định
Abstract: Bài viết phân tích những vấn đề xoay quanh Ngân hàng thương mại tại Việt Nam dựa trên sự nghiên cứu, đánh giá về những thay đổi của luật và chính sách giai đoạn 2006-2010 đến các sự kiện tái cơ cấu giai đoạn 2011-2015.
Issue Date: 2016-03-14
Type: Chuyên đề nghiên cứu
Extent: 132 Trang
Method: Trang thông tin điện tử của Trường Chính sách Công và Quản lý Fulbright
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Tài chính - Ngân hàng - Chứng khoán

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.