Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/50465
Title: The Convention of 25 October 1980 on the Civil Aspects of International Child Abduction
Other Titles: Công ước ngày 25 tháng 10 năm 1980 về các khía cạnh dân sự của bắt cóc trẻ em quốc tế
Keywords: The Hague
Civil Aspects
Child Abduction
International
Convention
La Hay
Khía cạnh dân sự
Bắt cóc trẻ em
Công ước
Quốc tế
Abstract: Công ước nhằm bảo vệ trẻ em quốc tế khỏi các tác động có hại của việc loại bỏ hoặc bắt giữ trái pháp luật và thiết lập các thủ tục để đảm bảo chúng trở lại đất nước của mình.
Issue Date: 1980-10-25
Type: Văn bản pháp luật
Extent: 9 Trang
Method: Hội nghị Tư pháp quốc tế La Hay
Language: en
Appears in Collections:Phân quyền - Tư pháp

Files in This Item:
Thumbnail
  • 13.THE CIVIL ASPECTS OF.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 158,54 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.