Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/50469
Title: Explanatory report on the convention of 18 march 1970 on the taking of evidence abroad in civil or commercial matters
Other Titles: Báo cáo giải thích về việc tiếp nhận bằng chứng nước ngoài trong các vấn đề dân sự và thương mại
Authors: Ph.W. Amram
Keywords: Civil
Commercial matters
Report
Convention
Evidence abroad
Dân sự
Các vấn đề thương mại
Báo cáo
Hội nghị
Bằng chứng nước ngoài
Abstract: Phiên họp thứ mười ba của Hội nghị Hague về Luật quốc tế tư nhân đã đưa ra văn bản cuối cùng của Công ước về việc lấy chứng cứ ở nước ngoài trong các vấn đề dân sự hoặc thương mại, được nêu trong Đạo luật cuối cùng của Phiên họp và được ký vào ngày 26 tháng 10 năm 1968 bởi tất cả các phái đoàn có mặt tại Phiên họp.
Issue Date: 1970-03-18
Type: Báo cáo
Extent: 26 trang
Method: Hội nghị Hague về Tư pháp quốc tế
Language: en
Appears in Collections:Phân quyền - Tư pháp

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.