Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/50470
Title: Hague Convention of 18 March 1970 on the Taking of Evidence Abroad in Civil or Commercial Matters
Other Titles: Đề cương công ước chứng cứ
Keywords: Evidence Abroad
Civil
Commercial Matters
Authority
Consular agents
Băng chứng nước ngoài
Dân sự
Các vấn đề thương mại
Đại lý lãnh sự
Thẩm quyền
Abstract: Công ước Bằng chứng thiết lập các phương thức hợp tác để cung cấp bằng chứng ra nước ngoài trong các vấn đề dân sự hoặc thương mại. Công ước chỉ áp dụng giữa các quốc gia thành viên, quy định việc cung cấp bằng chứng: (i) bằng thư yêu cầu và (ii) của các đại lý ngoại giao hoặc lãnh sự và ủy viên. Công ước cung cấp các phương tiện hiệu quả để khắc phục sự khác biệt giữa luật dân sự và các hệ thống luật chung đối với việc cung cấp bằng chứng.
Issue Date: 1970-03-18
Type: Tài liệu tham khảo khác
Extent: 2 Trang
Method: Hague Convention of 18 March 1970
Language: en
Appears in Collections:Phân quyền - Tư pháp

Files in This Item:
Thumbnail
  • 15.OUTLINE_OF_CONVENTION_1540367339178.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 86,7 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.