Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/50474
Title: Codes of Conduct for Elections
Other Titles: Quy tắc ứng xử trong bầu cử
Authors: Inter-Parliamentary Union (IPU)
Keywords: Codes
Quy tắc
Conduct
Ứng xử
Elections
Bầu cử
Abstract: Báo cáo trình bày công trình được ủy quyền của IPU bởi Giáo sư Guy S. Goodwin-Gill, Đại học Oxford (Vương quốc Anh), cung cấp một đánh giá toàn diện về các vấn đề và giải pháp thực tế liên quan đến tài chính của các cuộc bầu cử, bảo hiểm truyền thông, quan sát bầu cử, thực hành chiến dịch và thể chế hóa của quá trình bầu cử. Kết hợp khéo léo các yếu tố của pháp luật và thực tiễn, nghiên cứu cũng đưa ra một bộ quy tắc ứng xử mẫu mực và chứa một số văn bản phụ lục được dùng làm bộ luật ở nhiều quốc gia khác nhau.
Publisher: Inter-Parliamentary Union (IPU)
Issue Date: 1998
Type: Báo cáo
Extent: 152 trang pdf
Method: Inter-Parliamentary Union (IPU)
Language: en
Right: Inter-Parliamentary Union (IPU)
Appears in Collections:Phân quyền - Chính trị

Files in This Item:
Thumbnail
  • 35. Codes_e.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 682,8 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.