Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/50480
Title: Free and Fair Elections. New expanded edition.
Other Titles: Bầu cử tự do và công bằng.
Authors: Inter-Parliamentary Union (IPU)
Keywords: Elections
Bầu cử
Fair elections
Công bằng bầu cử
Free elections
Bầu cử tự do
Gender balance
Bình đẳng giới
Electronic voting
Bỏ phiếu điện tử
Abstract: Báo cáo trình bày nội dung các quy tắc và tiêu chuẩn của luật pháp quốc tế liên quan đến bầu cử tự do và công bằng, đặc biệt chú ý đến thực tiễn tại các nước thành viên. Ngoài ra, báo cáo cũng cho thấy khái niệm bầu cử tự do và công bằng đã trở nên vững chắc trong luật pháp của các tổ chức quốc tế và khu vực. Nó đánh giá sự tiến bộ trong việc áp dụng và củng cố các tiêu chuẩn quốc tế có liên quan từ năm 1994; nó đánh giá sự phát triển trong luật pháp và thực tiễn (bao gồm các vấn đề mới nổi như bỏ phiếu điện tử và cân bằng giới tính); xác định các khu vực có vấn đề nổi bật; và đưa ra một số cơ sở cho một chương trình nghiên cứu hiện tại và tương lai.
Publisher: Inter-Parliamentary Union (IPU)
Issue Date: 2006
Type: Báo cáo
Extent: 229 trang; pdf
Method: Inter-Parliamentary Union (IPU)
Language: en
Right: Inter-Parliamentary Union (IPU)
Appears in Collections:Phân quyền - Chính trị

Files in This Item:
Thumbnail
  • 37. freefair06-e_1.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 1,1 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.