Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/50498
Title: Tầm nhìn thế giới đóng góp cho trẻ em trong năm tài chính 2013
Keywords: Tầm nhìn thế giới
Trẻ em
An sinh trẻ em
2013
Abstract: Báo cáo này cung cấp một bức tranh tổng quan về đóng góp của Tầm nhìn thế giới Việt Nam đối với anh sinh trẻ em trong năm tài chính 2013. Tầm nhìn thế giới Việt Nam xác định những đóng góp này thông qua thành tựu đạt được so với 6 mục tiêu chiến lược đề ra trong năm tài chính 2012-2014. Chiến lược quốc gia của Tầm nhìn thế giới Việt Nam đóng góp cho cả 4 chỉ tiêu an sinh trẻ em. Tuy nhiên, trong bối cảnh đặc biệt của Việt Nam, Tầm nhìn thế giới Việt Nam ưu tiên trẻ dưới 12 tuổi do tính dễ bị tổn thương cao, cũng như thế mạnh của Tầm nhìn thế giới Việt Nam đối với những mô hình dự án cụ thể. Báo cáo này giúp Tầm nhìn thế giới Việt Nam đưa ra những quyết định chiến lược giai đoạn năm tài chính 2015-2017 sắp tới.
Type: Báo cáo
Extent: 15 Trang PDF
Method: Trang thông tin điện tử Phản hồi chính sách lĩnh vực lao động và xã hội
Language: en
Appears in Collections:Phân quyền - Vấn đề xã hội

Files in This Item:
Thumbnail
  • 2.Bao cao an sinh tre em 2013.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 2,32 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.