Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/50512
Title: Phân tích sự an toàn của trẻ em và gia đình và hệ thống dịch vụ bảo vệ ở Việt Nam
Other Titles: Analysis of the child and family welfare and protection services system in Viet Nam
Keywords: Child
Welfare
Family
Protection services system
Viet Nam
Trẻ em
Gia đình
Hệ thống dịch vụ bảo vệ
Sự an toàn
Việt Nam
Abstract: Nghiên cứu này kiểm tra hệ thống dịch vụ bảo vệ phúc lợi trẻ em và gia đình tại Việt Nam. Nó phân tích các quy tắc, cấu trúc, quy trình và dịch vụ cho phép Việt Nam ngăn chặn và ứng phó với bạo lực chống lại bóc lột, lạm dụng và bỏ bê trẻ em. Mặc dù một hệ thống bảo vệ trẻ em có ba thành phần chồng chéo: pháp lý và quy định; phúc lợi xã hội; và thay đổi hành vi xã hội, trọng tâm của nghiên cứu này nằm trong hệ thống phúc lợi xã hội. Nghiên cứu này xem xét cụ thể hệ thống bảo vệ và phúc lợi của trẻ em và gia đình và gần nhất là sự tiến bộ của trẻ con thông qua hệ thống dịch vụ bảo vệ trẻ em.
Issue Date: 2010-10
Type: Báo cáo
Extent: 99 Trang
Method: Trang thông tin điện tử Phản hồi chính sách lĩnh vực lao động và xã hội
Language: en
Appears in Collections:Phân quyền - Vấn đề xã hội

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.