Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/50931
Title: 93% khách quốc tế hài lòng khi du lịch Việt Nam
Authors: Nhật Nam
Keywords: 93%
Khách quốc tế
Du lịch Việt Nam
Hài lòng
Abstract: Thông tin được nêu trong Báo cáo thường niên Du lịch Việt Nam 2017 và kết quả điều tra khách quốc tế năm 2017 do Tổng cục Du lịch thực hiện.
Issue Date: 2018-07-10
Type: Tài liệu tham khảo khác
Extent: 2 trang, pdf
Method: Báo điện tử Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Văn hóa, thể thao, du lịch

Files in This Item:
Thumbnail
  • 9. 93% khách quốc tế hài lòng khi du lịch Việt Nam.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 333 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.