Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/50971
Title: Hoàn thiện luật đất đai năm 2013 nhằm bảo đảm lợi ích người sử dụng đất nông nghiệp
Authors: Nguyễn Thành Luân
Keywords: Định giá đất
Hạn mức tích tụ ruộng đất
Quyền sử dụng đất nông nghiệp
Thời hạn sử dụng đất nông nghiệp
Thu hồi đất
Abstract: Tính từ năm 1987 đến nay, trong vòng 30 năm, Luật Đất đai đã được sửa đổi, bổ sung 5 lần (vào các năm 1993, 1998, 2001, 2003 và 2013), trong đó, nội dung quy định về quyền sử dụng đất nông nghiệp luôn được chú trọng. Tiếp nối các Luật Đất đai năm 1993 và 2003, Luật Đất đai năm 2013 (có hiệu lực từ ngày 1/7/2014) đã có nhiều sửa đổi quan trọng trong chính sách pháp luật về quyền sử dụng đất nông nghiệp. Tuy nhiên, cùng với sự phát triển của kinh tế - xã hội, thực tiễn thi hành pháp luật về đất đai luôn phát sinh những đòi hỏi sửa đổi, cải cách trong xây dựng và thi hành pháp luật về quyền sử dụng đất nông nghiệp.
Publisher: Tạp chí Nghiên cứu lập pháp
Issue Date: 2018-07-17
Type: Bài trích
Extent: 5 trang; pdf
Method: Tạp chí Nghiên cứu lập pháp Số 17(369) T9/2018
Language: vi
Right: Tạp chí Nghiên cứu lập pháp
Appears in Collections:Phân quyền - Nông nghiệp, nông thôn

Files in This Item:
Thumbnail
  • B5.NCLP17.18.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 8,7 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.