Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11742/51037
Title: Tương lai việc làm ở Việt Nam dưới góc nhìn giới
Keywords: Lao động
Việc làm
Bình đẳng giới
Thị trường lao động
Chênh lệch tiền lương
Description: Báo cáo tóm tắt những tiến bộ và thách thức đối với bình đẳng giới về việc làm tại Việt Nam, dựa trên ấn phẩm mới của Ngân hàng Thế giới “Tương lai việc làm Việt Nam: Khai thác xu hướng lớn cho sự phát triển thịnh vượng hơn”. Báo cáo cũng trình bày một số lựa chọn chính sách để hướng tới các việc làm đảm bảo công bằng giới.
Issue Date: 2018
Type: Báo cáo
Format: pdf
Extent: 12 tr.
Source: http://documents.worldbank.org/
Appears in Collections:Phân quyền - Lao động

Files in This Item:
Thumbnail
  • 3fef9f2f-c561-4712-bd44-69570e05150a.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 2,66 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.