Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11742/51106
Title: Báo cáo tổng hợp kết quả lấy ý kiến nhân dân đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)
Authors: Chính phủ
Keywords: Báo cáo
Tổng hợp
Ý kiến
Nhân dân
Dự thảo
Luật Đất đai (sửa đổi)
Quốc hội
Khóa XIII
Kỳ họp thứ 5
Description: Báo cáo của Chính phủ tổng hợp kết quả lấy ý kiến nhân dân về dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) bao gồm một số nội dung cụ thể như: bố cục, kỹ thuật soạn thảo; phạm vi điều chỉnh; đối tượng áp dụng; giải thích từ ngữ; nguyên tắc sử dụng đất; phân loại đất; khuyến khích đầu tư vào đất đai...
Issue Date: 2013-05-19
Type: Báo cáo
Format: pdf
Extent: 114 trang
Source: Kỷ yếu Quốc hội khóa XIII. Kỳ họp thứ năm (Từ ngày 20/5/2013 đến ngày 21/6/2013).
Right: http://quochoi.vn
Appears in Collections:Phân quyền - Lao động

Files in This Item:
Thumbnail
  • 41c29a27-5add-493f-8f70-f970808c384a.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 931,6 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.