Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11742/51107
Title: Nghiên cứu đánh giá thực trạng lao động việc làm của người dân tộc thiểu số
Authors: Nguyễn Phùng Quân
Keywords: Lao động phổ thông
Việc làm
Người dân tộc thiểu số
Phía Bắc và Tây Nguyên
Dân tộc thiểu số
Dân tộc
Description: Lao động phổ thông người dân tộc thiểu số chiếm đa phần trong cơ cấu lao động của người dân tộc thiểu số. Nghiên cứu đánh giá thực trạng lao động việc làm lao động phổ thông người dân tộc thiểu số nói riêng và lao động dân tộc thiểu số nói chung. Kết quả nghiên cứu cho thấy: (1) Lao động dân tộc thiểu số đa phần là lao động phổ thông, có trình độ học vấn thấp; (2) Phân bố lao động người dân tộc thiểu số chủ yếu tập trung ở vùng rừng núi phía Bắc và Tây Nguyên nên tỷ lệ nắm giữ đất nông, lâm nghiệp của người dân tộc thiểu số cao nhưng hiệu quả kinh tế lại thấp không đảm bảo đời sống của đồng bào dẫn tới các hệ lụy xấu; (3) Các nhân tố ảnh hưởng tới việc làm người dân tộc thiểu số, giải pháp trong tương lai.
Issue Date: 2017-08-09
Type: Tài liệu tham khảo khác
Format: pdf
Extent: 13 trang
Source: Tạp chí Công thương
Coverage: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí Công thương
Appears in Collections:Phân quyền - Lao động

Files in This Item:
Thumbnail
  • 423e8890-c16c-4490-8836-603ca9f1a894.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 359,16 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.