Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/51148
Title: Technological Options for Capturing and Reporting Parliamentary Proceedings
Other Titles: Các lựa chọn công nghệ để nắm bắt và báo cáo thủ tục nghị viện
Authors: Inter-Parliamentary Union (IPU)
Keywords: Parliamentary
Nghị viện
Technology
Công nghệ
Proceedings
Quy trình tố tụng
Legislatures
Cơ quan lập pháp
Abstract: Báo cáo hướng dẫn thực tế này dựa trên kinh nghiệm và thực tiễn của một số cơ quan lập pháp. Nó nhằm mục đích giúp các nghị viện đưa ra các quyết định xuất bản các hồ sơ về thủ tục toàn thể và ủy ban. Nó quan tâm đặc biệt thủ tục công bố tố tụng, phục vụ những người đang tìm cách xác định các thực tiễn và cung cấp dịch vụ
Publisher: Inter-Parliamentary Union (IPU)
Issue Date: 2014
Type: Báo cáo
Extent: 108 trang; pdf
Method: Inter-Parliamentary Union (IPU)
Language: en
Right: Inter-Parliamentary Union (IPU)
Appears in Collections:Phân quyền - Tổ chức và hoạt động của Quốc hội

Files in This Item:
Thumbnail
  • 58. ict14_en.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 3,12 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.