Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11742/51177
Title: Báo cáo tổng thể về tình hình ô nhiễm dioxin tại 3 điểm nóng: Sân bay Biên Hòa, Đà Nẵng và Phù Cát
Authors: UNDP Việt Nam, Bộ Tài nguyên và môi trường
Keywords: Chiến tranh hóa học
Ô nhiễm dioxin
Ô nhiễm chất độc da cam
Thuốc diệt cỏ
Description: Trình bày tổng thể về tình hình ô nhiễm dioxin tại 3 điểm nóng: sân bay Biên Hòa, Đà Nẵng và Phù Cát. Phân tích thực trạng phơi nhiễm dioxin tại các điểm nóng, từ đó đưa ra những kết luận và kiến nghị.
Issue Date: 2013-11
Type: Báo cáo
Format: pdf
Extent: 196 tr.
Source: http://www.vn.undp.org/
Appears in Collections:Phân quyền - Môi trường

Files in This Item:
Thumbnail
  • 05513066-42ca-4d30-a143-a93e5c4e0e44.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 7,49 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.