Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/51193
Title: Strategy 2017-2021
Other Titles: Chiến lược 2017-2021
Authors: Inter-Parliamentary Union (IPU)
Keywords: Report
Báo cáo
Strategy 2017-2021
Chiến lược 2017-2021
Parliamentary
Nghị viện
IPU
Abstract: Chiến lược IPU 2017-2021, được soạn thảo dưới sự hướng dẫn của Nghị viện thành viên IPU, đặt ra tầm nhìn, sứ mệnh và mục tiêu của tổ chức. Nó phác thảo các hành động cần được thực hiện bởi cộng đồng IPU để đạt được chương trình nghị sự của mình và hai mục tiêu bao trùm là xây dựng các nghị viện dân chủ, mạnh mẽ và huy động chúng xung quanh chương trình phát triển toàn cầu.
Publisher: Inter-Parliamentary Union (IPU)
Issue Date: 2016
Type: Báo cáo
Extent: 32 trang; pdf
Method: Inter-Parliamentary Union (IPU)
Language: en
Right: Inter-Parliamentary Union (IPU)
Appears in Collections:Phân quyền - Tổ chức và hoạt động của Quốc hội

Files in This Item:
Thumbnail
  • 23. en-strategy_web.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 2,22 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.