Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11742/51196
Title: Nghiên cứu hiệu quả kinh tế của các giải pháp công nghệ giảm phát thải khí nhà kính trong xử lý chất thải rắn sinh hoạt ở Thành phố Hà Nội
Authors: Trần Phương
Keywords: Giải pháp công nghệ
Hiệu quả kinh tế
Giảm phát khí thải nhà kính
Chất thải rắn
Thành phố Hà Nội
Description: Trên cơ sở các phương pháp kiểm kê khí nhà kính trong lĩnh vực chất thải rắn và phương pháp phân tích chi phí - lợi ích (CBA), Luận án đã vận dụng, kết hợp và xây dựng được phương pháp đánh giá hiệu quả kinh tế của các GPCN giảm phát thải khí nhà kính trong lĩnh vực xử lý chất thải rắn sinh hoạt. Trong đó, các khía cạnh kinh tế, môi trường, phát thải khí nhà kính đều được xem xét, lượng giá thành tiền để tính toán hiệu quả kinh tế. Luận án vận dụng được phương pháp đã xây dựng để đánh giá hiệu quả kinh tế cho các GPCN giảm phát thải khí nhà kính trong xử lý chất thải rắn sinh hoạt (là tổ hợp từ 1 đến 3 phương pháp xử lý chất thải rắn sinh hoạt) cho Thành phố Hà Nội.
Issue Date: 2020
Type: Luận án
Format: pdf
Extent: 224 trang
Source: Trang Luận văn, Luận án Bộ Giáo dục và Đào tạo
Right: Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu
Appears in Collections:Phân quyền - Môi trường

Files in This Item:
Thumbnail
  • 2d6fea97-63a6-4e6b-9769-c11b846ee03d.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 3,18 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.