Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11742/51200
Title: Comparing the Life Cycle Greenhouse Gas Emissions of Dairy and Pork Systems Across Countries Using Land-Use Carbon Opportunity Costs
Authors: WRI, Viện tài nguyên thế giới
Keywords: Report
Báo cáo
Greenhouse
Nhà kính
Description: Bài viết này so sánh về chi phí một vòng đời của hiệu ứng nhà kính (GHG) của việc sản xuất hàng ngày trên 13 quốc gia và việc sản xuất thịt lợn trên 10 quốc gia để hiểu rõ hơn về nguyên nhân gây ra tình trạng khí thải cao hơn hoặc thấp hơn.
Publisher: WRI. org
Issue Date: 2020-05
Type: Báo cáo
Format: pdf
Extent: 32 trang
Source: https://www.wri.org/publication/comparing-life-cycle-greenhouse-gas-emissions-dairy-pork-systems
Right: https://www.wri.org/publication/comparing-life-cycle-greenhouse-gas-emissions-dairy-pork-systems
Appears in Collections:Phân quyền - Môi trường

Files in This Item:
Thumbnail
  • f128db3d-aec7-450f-9049-317920cf4dde.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 608,92 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.