Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/51228
Title: Cơ chế khiếu nại đối với người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài: Tổng quan về luật pháp và thực tiễn
Authors: Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO)
Keywords: Lao động
Quan hệ lao động
Lực lượng lao động
Việt Nam
Cơ chế khiếu nại
Người lao động
Abstract: Báo cáo này gồm những thông tin cơ bản về những khó khăn, thách thức có thể xảy ra trong quá trình khiếu nại, thúc đẩy việc xem xét và ban hành những biện pháp, chính sách pháp luật nhằm tăng cường cơ hội tiếp cận hệ thống luật pháp đối với người lao động.
Publisher: Tổ chức Lao động Quốc tế
Issue Date: 2016-04-06
Type: Báo cáo
Extent: 63 trang; pdf
Method: Tổ chức Lao động Quốc tế
Language: vi
Right: Tổ chức Lao động Quốc tế
Appears in Collections:Phân quyền - Lao động

Files in This Item:
Thumbnail
  • 78. wcms_486732.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 1,12 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.