Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/51368
Title: Tăng cường quản lý nhà nước về báo chí điện tử trong tình hình hiện nay
Authors: Nguyễn Minh Thắng
Keywords: Quản lý nhà nước về báo chí điện tử
Abstract: Những năm qua, các cơ quan báo chí điện tử ở nước ta có sự phát triển nhanh chóng cả về số lượng và chất lượng,. Báo chí điện tử cung cấp thông tin ngày càng đa dạng, phong phú. Tuy nhiên, công tác quản lý nhà nước dường như chưa theo kịp sự phát triển của loại hình báo chí này. Bài viết dưới đây đề cập một số giải pháp nhằm tăng cường quản lý nhà nước về báo chí điện tử trong tình hình hiện nay.
Publisher: Bộ Tư pháp
Issue Date: 2018
Type: Tạp chí
Extent: 04 trang, trang 09 - trang 12, pdf.
Method: Tạp chí Dân chủ và Pháp luật số 11 (320)-2018
Language: vi
Is Part Of: Tạp chí Dân chủ và Pháp luật số 11 (320)-2018
Right: Tạp chí Dân chủ và Pháp luật
Appears in Collections:Phân quyền - Truyền thông, Báo chí, Xuất bản

Files in This Item:
Thumbnail
  • B2-DCPL11.18-TangcuongQLNN.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 6,94 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.