Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/51415
Title: Nhiều sáng kiến thúc đẩy du lịch tại Diễn đàn Kinh tế tư nhân 2019
Authors: Nhật Nam
Keywords: Diễn đàn Kinh tế tư nhân 2019
Hội đồng Tư vấn Du lịch
Abstract: Tại Diễn đàn Kinh tế tư nhân năm 2019, du lịch sẽ là lĩnh vực được đề cập tới ở cả hội thảo chuyên đề và phiên toàn thể.
Publisher: Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam
Issue Date: 2019
Type: Tài liệu tham khảo khác
Extent: 01 trang, pdf.
Method: http://baochinhphu.vn/Du-lich/Nhieu-sang-kien-thuc-day-du-lich-tai-Dien-dan-Kinh-te-tu-nhan-2019/364464.vgp
Language: vi
Is Format of: http://baochinhphu.vn/Du-lich/Nhieu-sang-kien-thuc-day-du-lich-tai-Dien-dan-Kinh-te-tu-nhan-2019/364464.vgp
Right: Báo Điện tử Chính phủ Nước Cộng hòa Xã hội Chủ Nghĩa Việt Nam
Appears in Collections:Phân quyền - Văn hóa, thể thao, du lịch

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.