Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11742/51415
Title: Nghiên cứu một số giải pháp dinh dưỡng nhằm hạn chế ô nhiễm môi trường trong chăn nuôi lợn thịt công nghiệp
Authors: Nguyễn Hữu Minh
Keywords: Chăn nuôi lợn
Công nghiêp
Ô nhiễm môi trường
Môi trường
Dinh dưỡng
Giải pháp dinh dưỡng
Thịt lợn
Chăn nuôi
Description: Xác định được hiệu quả của việc bổ sung enzyme, axit hữu cơ và bentonite vào khẩu phần đến khả năng sản xuất, phát thải nitơ, phốt pho, hydro sulfua và amoniac từ chất thải của lợn thịt từ 20 kg đến xuất chuồng.
Issue Date: 2017
Type: Luận án
Coverage: 164 trang
Appears in Collections:Phân quyền - Nông nghiệp, nông thôn

Files in This Item:
Thumbnail
  • 75294295312230011993418228553880784277.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 2,09 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.