Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11742/51419
Title: Những vấn đề pháp lý và thực tiễn trong quy định về an toàn thực phẩm, kiểm dịch động, thực vật trong cộng đồng kinh tế ASEAN
Authors: Võ Trung Tín
Keywords: An toàn thực phẩm
Kiểm dịch đồng thực vật
Động thực vật
Pháp lý
Kiểm dịch
Description: Bài viết phân tích các quy định về an toàn thực phẩm (ATTP) và kiểm dịch động, thực vật trong khuôn khổ Cộng đồng Kinh tế ASEAN (AEC); đánh giá tình hình thực thi các cam kết cùa Việt Nam khi áp dụng các biện pháp ATTP, kiểm dịch động, thực vật; phân tích những thách thức của các quy định ATTP, kiểm dịch động, thực vật đối với Việt Nam và kiến nghị một số giải pháp để Việt Nam thực hiện tốt các cam kết của mình.
Issue Date: 2017
Type: Bài trích
Coverage: 9 trang
Appears in Collections:Phân quyền - Nông nghiệp, nông thôn

Files in This Item:
Thumbnail
  • 51377777329160636103828456142013243514.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 11,87 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.