Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11742/51421
Title: Vấn đề xác định giá khởi điểm trong hoạt động đấu giá quyền sử dụng đất
Authors: Trần Thụy Quốc Thái
Keywords: Đánh giá
Giá khởi điểm
Luật đất đai
Đấu giá quyền sử dụng đất
Quyền sử dụng đất
Description: Bài viết phân tích chế định về xác định giá khởi điểm quyền sử dụng đất trong đấu giá quyền sử dụng đất và kiến nghị một số giải pháp
Issue Date: 2017
Type: Bài trích
Coverage: 9 trang
Appears in Collections:Phân quyền - Nông nghiệp, nông thôn

Files in This Item:
Thumbnail
  • 51523904104978621961832534533608688967.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 10,61 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.