Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11742/51422
Title: Những hạn chế và các kiến nghị thực hiện chính sách đào tạo, bồi dưỡng cán bộ dân tộc thiểu số vùng miền núi phía bắc
Authors: Nguyễn Lâm Thành
Keywords: Đào tạo, bồi dưỡng
Chính sách đào tạo
Bồi dưỡng cán bộ
Cán bộ người dân tộc thiểu số
Dân tộc thiểu số
Miền núi phía bắc
Cán bộ dân tộc
Description: Bài viết phân tích thực trạng công tác cán bộ dân tộc thiểu số vùng miền núi phía Bắc và đưa ra một số kiến nghị nhằm nâng cao hiệu quả thực hiện chính sách đào tạo, bồi dưỡng cán bộ dân tộc thiểu số vùng này.
Issue Date: 2017
Type: Bài trích
Coverage: 5 trang
Appears in Collections:Phân quyền - Nông nghiệp, nông thôn

Files in This Item:
Thumbnail
  • 46415720441252027568250955318238793124.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 6,64 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.