Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/51483
Title: Capacity Building for the ASEAN Inter-Parliamentary Assembly (AIPA): Consultancy on the Development of AIPA Communication Master Plan and its Strategies
Other Titles: Nâng cao năng lực cho hội nghị liên nghị viện ASEAN (AIPA): Tư vấn phát triển kế hoạch tổng thể truyền thông AIPA và các chiến lược của nó
Authors: Liên minh nghị viện các nước Đông Nam Á
Keywords: Policy
Chính sách
Parliamentary
Nghị viện
ASEAN
Strategies
Chiến lược
AIPA
Abstract: Hội thảo về Dự thảo lần đầu của Kế hoạch tổng thể về truyền thông và thiết kế doanh nghiệp của AIPA
Publisher: Liên minh nghị viện các nước Đông Nam Á
Issue Date: 2016-12-10
Type: Báo cáo
Extent: 68 trang; pdf
Method: Liên minh Nghị viện các nước Đông Nam Á
Language: en
Right: Liên minh Nghị viện các nước Đông Nam Á
Appears in Collections:Phân quyền - Tổ chức và hoạt động của Quốc hội

Files in This Item:
Thumbnail
  • 2. file_management_1540873867-đã chuyển đổi.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 3,64 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.