Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/51498
Title: Zimbabwe's Constitution of 2013 with Amendments through 2017
Other Titles: Hiến pháp Zimbabwe 2013 và sửa đổi năm 2017
Authors: The Comparative Constitutions Project
Keywords: Constitutions
Hiến pháp
Zimbabwe's Constitution of 2013
Hiến pháp Zimbabwe 2013
Zimbabwe
Legislature
Lập pháp
Abstract: Hiến pháp ghi nhận rằng người dân Zimbabwe khẳng định mong muốn sự tự do, công bằng và bình đẳng. Thực hiện kháng chiến chống lại chủ nghĩa thực dân, phân biệt chủng và tất cả các hình thức thống trị và áp bức,...
Publisher: The Comparative Constitutions Project
Issue Date: 2018-07-31
Type: Báo cáo
Extent: 184 trang; pdf
Method: The Comparative Constitutions Project
Language: en
Right: The Comparative Constitutions Project
Appears in Collections:Phân quyền - Hiến pháp

Files in This Item:
Thumbnail
  • 1. Zimbabwe_2017.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 782,62 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.