Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/51499
Title: Zambia's Constitution of 1991 with amendments through 2016
Other Titles: Hiến pháp Zambia 1991 và những sửa đổi năm 2016
Authors: The Comparative Constitutions Project
Keywords: Constitutions
Hiến pháp
Zambia's Constitution of 1991
Hiến pháp Zambia 1991
Zambia
Legislature
Lập pháp
Abstract: Hiến pháp ghi nhận rằng người dân Zambia mong muốn sự tự do, bình đẳng và một nền dân chủ độc lập thống nhất, đề cao các quyền con người và đấu tranh chống lại mọi sự áp bức thống trị,...
Publisher: The Comparative Constitutions Project
Issue Date: 2018-07-31
Type: Báo cáo
Extent: 135 trang; pdf
Method: The Comparative Constitutions Project
Language: en
Right: The Comparative Constitutions Project
Appears in Collections:Phân quyền - Hiến pháp

Files in This Item:
Thumbnail
  • 2. Zambia_2016.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 549,9 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.