Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/51516
Title: Turkey's Constitution of 1982 with Amendments through 2017
Other Titles: Hiến pháp Turkey 1982 và những sửa đổi đến năm 2017
Authors: The Comparative Constitutions Project
Keywords: Constitutions
Hiến pháp
Turkey's Constitution of 1982
Hiến pháp Turkey 1982
Turkey
Abstract: Hiến pháp ghi nhận rằng người dân Turkey mong muốn sự tự do, bình đẳng và một nền dân chủ độc lập thống nhất, đề cao các quyền con người và đấu tranh chống lại mọi sự áp bức thống trị
Publisher: The Comparative Constitutions Project
Issue Date: 2019-01-29
Type: Báo cáo
Extent: 92 trang; pdf
Method: The Comparative Constitutions Project
Language: en
Right: The Comparative Constitutions Project
Appears in Collections:Phân quyền - Hiến pháp

Files in This Item:
Thumbnail
  • 17. Turkey_2017.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 452,46 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.