Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/51558
Title: Tổng quan hoạt động giải trình tại Ủy ban của Quốc hội
Authors: Lê Bộ Lĩnh
Keywords: Hoạt động giải trình
Quốc hội khóa XIII
Hiến pháp 1992
Luật Tổ chức Quốc hội
Abstract: Bài viết trình bày hoạt động giải trình ở Hội đồng dân tộc và các Úy ban của Quốc hội khóa XIII, khái quát quy trình tổ chức hoạt động giải trình và đưa ra một số nhận xét cũng như vấn đề đặt ra nhằm hoàn thiện hoạt động giải trình ở các cơ quan của Quốc hội.
Publisher: Văn phòng Quốc hội
Issue Date: 2015-01
Type: Báo cáo
Extent: 45 trang, trang 01 - trang 45, pdf.
Method: Hội thảo “Kinh nghiệm tổ chức phiên họp giải trình tại Ủy ban của Quốc hội” tháng 01/2015
Language: vi
Is Part Of: Hội thảo “Kinh nghiệm tổ chức phiên họp giải trình tại Ủy ban của Quốc hội” tháng 01/2015
Right: Hội thảo “Kinh nghiệm tổ chức phiên họp giải trình tại Ủy ban của Quốc hội”
Appears in Collections:Công chúng - Chất vấn và giải trình

Files in This Item:
Thumbnail
  • 201501 Tong quan hoat dong giai trinh-Anh Linh-đã chuyển đổi.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 796,61 kB

    • Format : Adobe PDF



  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.