Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/51560
Title: Vai trò và ý nghĩa của hoạt động giải trình trong công tác lập pháp và giám sát của Hội đồng dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội
Authors: Lương Phan Cừ
Keywords: Hoạt động giải trình trong công tác lập pháp
Hội đồng dân tộc
Ủy ban quốc hội
Abstract: Bài viết khẳng định thông qua hoạt động giải trình không chỉ góp phần nâng cao chất lượng hoạt động của Hội đồng dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội mà còn giúp cho mối quan hệ giữa Chính phủ với Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội cũng như mối quan hệ của Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội, đại biểu quốc hội, Chính phủ, các cơ quan của Chính phủ với nhân dân, với cử tri càng được gắn bó trong quá trình thẩm tra các dự án chính sách, pháp luật cũng như giám sát việc tổ chức thực hiện chính sách, pháp luật đã được thông qua. Từ đó nêu ra cơ sở pháp lý tổ chức thực hiện hoạt động giải trình trong hoạt động của Hội đồng dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội. Qua đó khẳng định vai trò, ý nghĩa của hoạt động giải trìn trong hoạt động lập pháp và giám sát của Hội đồng dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội.
Publisher: Văn phòng Quốc hội
Issue Date: 2015-01
Type: Báo cáo
Extent: 09 trang, trang 01 - trang 09, pdf.
Method: Hội thảo “Kinh nghiệm tổ chức phiên họp giải trình tại Ủy ban của Quốc hội” tháng 01/2015
Language: vi
Is Part Of: Hội thảo “Kinh nghiệm tổ chức phiên họp giải trình tại Ủy ban của Quốc hội” tháng 01/2015
Right: Hội thảo “Kinh nghiệm tổ chức phiên họp giải trình tại Ủy ban của Quốc hội”
Appears in Collections:Công chúng - Chất vấn và giải trình

Files in This Item:
Thumbnail
  • 201501 Vai tro y nghia giai trinh-Luong Phan Cu-đã chuyển đổi.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 254,15 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.