Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/51575
Title: Chính sách thu hút người có tài năng - Thực trạng và kiến nghị
Authors: Viện Nghiên cứu lập pháp
Keywords: Chính sách thu hút
Người có tài năng
Trọng dụng
Chính sách
Abstract: Vấn đề thu hút người có tài năng có vai trò đặc biệt quan trọng đối với sự phát triển của đất nước, nhất là trong điều kiện nền kinh tế tri thức, cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 đang phát triển mạnh. Bài viết nếu lên thực trạng về các chính sách thu hút những người có tài năng hiện nay; đồng thời đề ra một số kiến nghị hoàn thiện các chính sách này.
Issue Date: 2019-05
Type: Thông tin chuyên đề
Extent: 16 trang; pdf.
Method: Viện Nghiên cứu lập pháp
Language: vi
Right: Viện Nghiên cứu lập pháp
Appears in Collections:Phân quyền - Cán bộ, công chức, viên chức

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.