Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/51578
Title: Hoàn thiện quy định của pháp luật về Bảo lãnh chứng khoán của công ty chứng khoán Việt Nam
Authors: Viện Nghiên cứu lập pháp
Keywords: Chứng khoán
Bảo lãnh chứng khoán
Công ty chứng khoán
Quy định về bảo lãnh chứng khoán
Abstract: Bảo lãnh phát hành chứng khoán là một nội dung quan trọng trong hoạt động chào bán chứng khoán trên thị trường chứng khoán.Nhận thức được tầm quan trọng của bảo lãnh phát hành chứng khoán, các cơ quan nhà nước có thẩm quyền đã ban hành rất nhiều văn bản quy phạm pháp luật điều chỉnh vấn đề này. Bài viết đề cập đến một số vấn đề quan trọng trong pháp luật về Bảo lãnh chứng khoán của Công ty chứng khoán ở Việt Nam.
Issue Date: 2019-05
Type: Thông tin chuyên đề
Extent: 15 trang; pdf.
Method: Viện Nghiên cứu lập pháp
Language: vi
Right: Viện Nghiên cứu lập pháp
Appears in Collections:Phân quyền - Tài chính - Ngân hàng - Chứng khoán

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.