Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/51581
Title: Một số kiến nghị sửa đổi Luật Tổ chức Chính quyền địa phương
Authors: Viện Nghiên cứu lập pháp
Keywords: Luật tổ chức chính quyền địa phương
Chính quyền địa phương
Abstract: Để cung cấp thêm thông tin tham khảo cho Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội và các vị đại biểu Quốc hội trong quá trình xem xét, cho ý kiến về dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương, Viện Nghiên cứu lập pháp xin gửi đến các vị đại biểu Quốc hội chuyên đề nghiên cứu: “Một số kiến nghị sửa đổi Luật Tổ chức chính quyền địa phương”.
Issue Date: 2019-05
Type: Thông tin chuyên đề
Extent: 16 trang; pdf.
Method: Viện Nghiên cứu lập pháp
Language: vi
Right: Viện Nghiên cứu lập pháp
Appears in Collections:Phân quyền - Tổ chức bộ máy nhà nước

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.