Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11742/51587
Title: Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017) với việc bảo đảm thực hiện quyền con người
Authors: Hoàng Thế Liên
Keywords: Quyền con người
Bộ luật hình sự
Thực hiện quyền con người
Description: Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017) sẽ bắt đầu có hiệulực kể từ ngày Ị/1/2018. Bài viết trình bày và phân tích việc ghi nhận, tôn trọng và bảo đảm quyền con người trong các quy định của Bộ luật này.
Issue Date: 2017
Type: Bài trích
Coverage: 8 trang
Appears in Collections:Phân quyền - Pháp luật

Files in This Item:
Thumbnail
  • 97947343567487090129687108638962358283.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 9,97 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.