Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/51590
Title: Vấn đề bản quyền trong hoạt động thư viện số ở Việt Nam
Authors: Viện Nghiên cứu lập pháp
Keywords: Bản quyền
Thư viện số
Hoạt động thư viện số
Vấn đề bản quyền trong hoạt động thư viện số ở Việt Nam
Abstract: Hiện nay, việc xây dựng thư viện số là xu hướng tất yếu mà Việt Nam đang hướng tới song song cùng với việc phát triển thư viện truyền thống để có thể phục vụ nhu cầu của người dân về lượng thông tin ngày càng lớn trên tất cả các lĩnh vực của đời sống. Bài viết nói về những quy định của pháp luật về vấn đề bản quyền trong hoạt động thư viện số ở Việt Nam và đề ra một số kiến nghị hoàn thiện các quy định đó.
Issue Date: 2019-05
Type: Thông tin chuyên đề
Extent: 14 trang; pdf.
Method: Viện Nghiên cứu lập pháp
Language: vi
Right: Viện Nghiên cứu lập pháp
Appears in Collections:Phân quyền - Văn hóa, thể thao, du lịch

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.