Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/51614
Title: Rwanda's constitution of 2003 with amendments through 2015
Other Titles: Hiến pháp năm 2003 của Rwanda với những sửa đổi đến năm 2015
Authors: The Comparative Constitutions Project
Keywords: Constitutions
Hiến pháp
Rwanda's constitution of 2003
Hiến pháp Saint Kitts và Nevis năm 1983
Hiến pháp năm 2003 của Rwanda
Rwanda
Abstract: Hiến pháp ghi nhận rằng người dân Rwanda mong muốn sự tự do, bình đẳng và một nền dân chủ độc lập thống nhất, đề cao các quyền con người và đấu tranh chống lại mọi sự áp bức thống trị
Publisher: The Comparative Constitutions Project
Issue Date: 2018-07-31
Type: Báo cáo
Extent: 56 trang; pdf
Method: The Comparative Constitutions Project
Language: en
Right: The Comparative Constitutions Project
Appears in Collections:Phân quyền - Hiến pháp

Files in This Item:
Thumbnail
  • 53. Rwanda_2015.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 327,85 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.