Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/51719
Title: Croatia's constitution of 1991 with amendments through 2013
Other Titles: Hiến pháp năm 1991 của Croatia với những sửa đổi đến năm 2013
Authors: The Comparative Constitutions Project
Keywords: Constitutions
Hiến pháp
Croatia's constitution of 1991
Hiến pháp năm 1991 của Croatia
Croatia
Abstract: Hiến pháp ghi nhận rằng người dân Croatia mong muốn giành lại độc lập chính đáng của Quốc gia, với sự tuân thủ thận trọng, công bằng và từ thiện, để nhân phẩm và tự do của cá nhân có thể được đảm bảo, trật tự xã hội thực sự đạt được, sự thống nhất của đất nước chúng ta được khôi phục và sự đồng thuận được thiết lập với các quốc gia khác
Publisher: The Comparative Constitutions Project
Issue Date: 2018-01-17
Type: Văn bản pháp luật
Extent: 43 trang; pdf
Method: The Comparative Constitutions Project
Language: en
Right: The Comparative Constitutions Project
Appears in Collections:Phân quyền - Hiến pháp

Files in This Item:
Thumbnail
  • 157. Croatia_2013.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 226,38 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.