Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/51774
Title: Hợp đồng vận chuyển hàng hóa quốc tế bằng đường biển và vấn đề hoàn thiện pháp luật Việt Nam
Authors: Hà Việt Hưng
Keywords: Pháp luật Việt Nam
Pháp luật quốc tế
Hợp đồng vận chuyển hàng hóa
Hợp đồng
Vận chuyển
Hàng hóa quốc tế
Đường biển
Vận chuyển hàng hóa quốc tế
Description: Luận án làm rõ những vấn đề lý luận về hợp đồng vận chuyển hànghóa quốc tế bằng đường biển, pháp luật về hợp đồng vận chuyển hàng hóa quốc tế bằngđường biển cũng như đánh giá được thực tiễn áp dụng pháp luật về hợp đồng vận chuyểnhàng hóa quốc tế bằng đường biển tại Việt Nam. Trên cơ sở đó, xác định quan điểm và giảipháp hoàn thiện pháp luật về hợp đồng vận chuyển hàng hóa quốc tế bằng đường biển ở ViệtNam.
Abstract: Luận án làm rõ những vấn đề lý luận về hợp đồng vận chuyển hànghóa quốc tế bằng đường biển, pháp luật về hợp đồng vận chuyển hàng hóa quốc tế bằngđường biển cũng như đánh giá được thực tiễn áp dụng pháp luật về hợp đồng vận chuyểnhàng hóa quốc tế bằng đường biển tại Việt Nam. Trên cơ sở đó, xác định quan điểm và giảipháp hoàn thiện pháp luật về hợp đồng vận chuyển hàng hóa quốc tế bằng đường biển ở ViệtNam.
Issue Date: 2017
Type: Luận án
Coverage: 27 trang
Appears in Collections:Phân quyền - Pháp luật

Files in This Item:
Thumbnail
  • 154160909864948696507620522361406113739.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 677,45 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.