Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/51868
Title: Quản lý phát triển xã hội ở đô thị Việt Nam - những vấn đề đặt ra và khuyến nghị chính sách
Authors: Cao Minh Công
Keywords: Quản lý phát triển xã hội
Chính sách
Đô thị
Abstract: Quản lý phát triển Xã hội ở đô thị tập trung vào việc thúc đẩy sự phát triển xã hội đô thị, tạo ra các gía trị công ở đô thị, từ đó góp phần xóa đói, giảm nghèo, giảm bất bình đẳng, di dân ở đô thị; tăng cường thể chế dân chủ, quyền, trách nhiệm công dân và trách nhiệm xã hội ở đô thị... Những năm qua, việc quản lý phát triển xã hội ở đô thị chưa đồng bộ với quản lý phát triển các ngành, lĩnh vực, lãnh thổ khác của đời sống, nhất là những vấn đề xã hội mới đã phát sinh, bộc lộ nhiều hạn chế. Điều này đặt ra sự cần thiết phải nghiên cứu một số vấn đề cấp bách trong quản ìý phát triển xã hội ở đô thị của Việt Nam hiện nay.
Issue Date: 2018-02
Type: Bài trích
Extent: 5 trang; pdf.
Method: Tạp chí quản lý nhà nước số 265 (02/2018)
Language: vi
Right: Tạp chí quản lý nhà nước
Appears in Collections:Phân quyền - Hành chính

Files in This Item:
Thumbnail
  • B5-QLNN 2.18-qlphattrienxhdothivn.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 9,35 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.