Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/51902
Title: Công văn số 4010/BNN-KHCN của Bộ Nông nghiêp và Phát triển nông thôn cung cấp thông tin phục vụ đại biểu Quốc hội
Authors: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Keywords: 4010/BNN-KHCN
Mô hình
Nông nghiệp
Chất lượng cao
Abstract: Cung cấp thông tin về tình hình phát triển các mô hình nông nghiệp chất lượng cao và một số sản phẩm mang tính chất sáng tạo ở các địa phương.
Issue Date: 2019-6-10
Type: Tài liệu tham khảo khác
Extent: 8 trang kèm phụ lục, pdf.
Method: Cung cấp thông tin Bộ ngành
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Appears in Collections:Phân quyền - Nông nghiệp, nông thôn

Files in This Item:
Thumbnail
  • 4010-BNNPTNT mo hinh NN chat luong cao.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 11,58 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.