Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11742/51917
Title: Hoàn thiện cơ chế phản hồi của người sử dụng dịch vụ sự nghiệp công
Authors: Vũ Ngọc Hà
Keywords: Cơ chế phản hồi
Dịch vụ
Sự nghiệp công
Quản lý
Description: Bài viết đưa ra những nghiên cứu về sự cần thiết cùa cơ chế phản hồi của người sử dụng dịch vụ sự nghiệp công; đánh giá thực trạng pháp luật và thi hành pháp luật về cơ chế này trên cơ sở nghiên cứu hai lĩnh vực y tế và giáo dục; đề xuất năm nhóm giải pháp hoàn thiện cơ chế phản hồi của người sử dụng dịch vụ sự nghiệp công.
Publisher: Tạp chí Dân chủ và Pháp luật
Issue Date: 2017
Type: Bài trích
Format: pdf
Extent: 6 trang
Source: Tạp chí Dân chủ và Pháp luật số 11 (308) - 2017
Right: Tạp chí Dân chủ và Pháp luật
Appears in Collections:Phân quyền - Pháp luật

Files in This Item:
Thumbnail
  • 0db6cdbc-f38a-465e-91ac-1038e2f21077.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 10,45 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.