Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/51927
Title: Công văn số 4839/BTC-HCSN của Bộ Tài chính cung cấp thông tin phục vụ đại biểu Quốc hội về tình hình thực hiện nhiệm vụ của Bộ Tài chính theo Nghị quyết số 52/NQ-CP của Chính phủ
Authors: Bộ Tài chính
Keywords: Dân tộc thiểu số
4839/BTC-HCSN
Cơ chế tài chính
Giám sát chi tiêu
Nguồn nhân lực
Kinh phí
Tài chính
Abstract: Cung cấp thông tin phục vụ đại biểu Quốc hội về tình hình thực hiện nhiệm vụ của Bộ Tài chính theo Nghị quyết số 52/NQ-CP ngày 15/6/2016 của Chính phủ về đẩy mạnh phát triển nguồn nhân lực các dân tộc thiểu số giai đoạn 2016-2020, định hướng đến năm 2030. Cụ thể: 1.Về việc hướng dẫn cơ chế tài chính, giám sát chi tiêu, tổng hợp, quyết toán kinh phí thực hiện Nghị quyết. 2.Về việc bố trí kinh phí thực hiện chính sách.
Issue Date: 2018-04-26
Type: Tài liệu tham khảo khác
Extent: 7 trang, pdf.
Method: Cung cấp thông tin Bộ ngành
Language: vi
Temporal: Thư viện Quốc hội
Appears in Collections:Phân quyền - Dân tộc

Files in This Item:
Thumbnail
  • 4839-BTC-HCSN Tai chinh cho nhan luc DTTS.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 10,22 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.